Knickerbocker's History of New York


Publisher: New York: G.P. Putnam's Sons,
Coverage: 2v. New York: Putnam, 1894

Volumes:
2 (1894)
1 (1894)